Algemene voorwaarden
2021 CosmeticLasers.nl

 Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: CosmeticLasers.nl, de ondernemer, alsmede de personen die in dienst zijn van de ondernemer of van één van de aan ondernemer gelieerde ondernemingen, alsmede de door ondernemer ingeschakelde externe hulppersonen. CosmeticLasers.nl importeert cosmetische apparaten, draagt desgewenst zorg voor onderhoud en reparaties en geeft trainingen om deze apparaten te bedienen;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon die een Overeenkomst (op afstand) aan gaat met de Leverancier;
 • Overeenkomst: Aanbod en aanvaarding tussen de Leverancier en Afnemer;
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • BW: Burgerlijk Wetboek;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen Afnemer gebruik kan maken van hun herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Afnemer, zijnde natuurlijk persoon (consument) om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 • Vertragingsschade: artikel 6:96 BW, vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van de roerende zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten welke gesloten worden met Leverancier.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te lezen op de website www.CosmeticLasers.nl.
 3. Algemene Voorwaarden van Afnemer zijn nooit van toepassing.
 4. Indien de Overeenkomst op afstand c.q. elektronisch wordt gesloten, gaat Afnemer akkoord met de tekst van deze Algemene Voorwaarden door een Overeenkomst met Leverancier aan te gaan. Afnemer kan kennisnemen van de Algemene Voorwaarden op de website van Leverancier. Indien dit niet mogelijk is zal Leverancier de Algemene Voorwaarden op verzoek van Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.
 5. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Het door Afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Leverancier is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Afnemer.

Artikel 3: Aanbod

 1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Een Aanbod door Leverancier geschiedt geheel vrijblijvend. De Leverancier te allen tijde gerechtigd het Aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Als de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Leverancier niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Indien dit voor Afnemer niet duidelijk is, zal Afnemer Leverancier schriftelijk verzoeken deze informatie, schriftelijk ter beschikking te stellen.
 5. Alle bij het Aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gegevens, informatie, prestatie- en verbruiksspecificaties en/af alle andere kenmerken zijn een indicatie en zijn voor Leverancier nimmer bindend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Leverancier kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Leverancier kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien Afnemer had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel van het Aanbod, een kennelijke vergissing of omschrijving bevat(te).
 8. Leverancier wordt slechts verbonden aan mondelinge toezeggingen nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.
 9. Het Aanbod van Leverancier geldt niet automatisch ook voor vervolgaanbiedingen.

Artikel 4: Informatie

 1. Afnemer zal aan Leverancier gevraagd en ongevraagd alle benodigde informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en Afnemer staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is. Leverancier behoudt zich het recht voor om af te zien van het uitvoeren van de Overeenkomst, indien en voor zover blijkt dat een Afnemer niet voldoet aan de opleidingseisen die door Leverancier worden gesteld, dan wel indien Afnemer door zijn handelen, waaronder onder andere doch niet uitsluitend wordt gezien het niet nakomen van afspraken of het niet handelen zoals een goed Afnemer behoort te handelen, aanleiding geeft aan Leverancier om Afnemer de uitvoering van de opdracht te staken.
 2. Leverancier zal zich inspannen om de Overeenkomst met Afnemer op een zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren doch dit uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om een derde in zijn plaats te (laten) stellen ter zake de uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij dat door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan Afnemer niet op het resultaat van de voor Afnemer verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5: Prijs

 1. De door Leverancier opgegeven prijzen en tarieven zijn altijd exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen en/of aangegeven op de website van Leverancier.
 2. Indien Afnemer een Consument is, is eveneens van toepassing dat de prijzen en tarieven altijd exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen zijn, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen en/of aangegeven op de website van Leverancier
 3. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Leverancier mogen worden doorbelast aan Afnemer.
 4. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij een Consument Afnemer mag de Leverancier een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Leverancier geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Kosten die aan Leverancier in rekening worden gebracht en/of kosten doe Leverancier maakt die verband houden met de levering aan Afnemer, zoals bijvoorbeeld verzendkosten, en alle (overige) aan de levering verwante kosten, worden door Leverancier bij Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is verplicht deze kosten aan Leverancier te vergoeden.
 7. Leverancier is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan Afnemer als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere: stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. Indien Afnemer een Consument is heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat de prijsverhoging aan Afnemer is medegedeeld.

Artikel 6: Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt alleen tot stand nadat Leverancier deze op haalbaarheid heeft beoordeeld en deze Overeenkomst daarna schriftelijk de
  totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst aan Afnemer bevestigd.
 2. Indien een Aanbod door Afnemer wordt aanvaard binnen de daarvoor gestelde termijn zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer het Aanbod aanvaard.
 3. Indien de aanvaarding van het Aanbod door Afnemer op enig punt afwijkt, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Leverancier dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende cq. aanvullende voorwaarde(n).
 5. Leverancier kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
 6. Indien Leverancier op grond van haar bevindingen meent gronden te hebben om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Leverancier een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Afnemer verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 7. Leverancier zal de Overeenkomst uitvoeren zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Leverancier aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit, de aard, geschiktheid en/of de hoeveelheid zijn toegestaan.

Artikel 7: Overeenkomst uitvoeren

 1. Leverancier zal de uitvoering van de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren naar beste wetenschap en kunde.
 2. Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de eerste werkdag volgend op de kalenderdag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Leverancier noodzakelijke informatie en gegevens door Afnemer ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke (financiële) formaliteiten is voldaan.
 3. Afnemer zal dan ook steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Leverancier die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.
 4. De overeengekomen of opgegeven levertermijn is altijd indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen levertermijn kan plaatsvinden, om welke reden dan ook, zal Leverancier Afnemer zo spoedig mogelijk de haalbare levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 6. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn, ook indien het een fatale termijn betreft, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Afnemer geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.
 7. Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale levertermijn dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Afnemer dient Leverancier daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
 8. Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, uitbreiding of inperking, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk, al dan niet fatale overeengekomen levertermijn door Leverancier wordt overschreden.
 9. Leverancier is altijd gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het dan uitgevoerde gedeelte eveneens in verschillende fasen te factureren.
 10. Leverancier heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst ter zake de volgende levering op te schorten totdat Afnemer aan haar (betalings) verplichtingen conform voorgaande levering volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 8: Overeenkomst wijzigen en/of aanvullen en/of annuleren

 1. Indien Afnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog wijzigingen en/of aanvullingen verlangt in de uitvoering van de Overeenkomst, dient Afnemer Leverancier hiervan tijdig en schriftelijk in kennis stellen.
 2. Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Leverancier deze wijziging aan Afnemer schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
 3. Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Afnemer aan Leverancier vergoed.
 4. Leverancier heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Leverancier nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.
 5. Een Overeenkomst kan niet worden geannuleerd tenzij Leverancier de annulering schriftelijk bevestigd aan Afnemer. Ingeval Afnemer kwalificeert als Consument, geldt hetgeen is bepaald in artikel 10.
 6. Aan de annulering van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. Afnemer is bij het annuleren van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Afnemer verbindt zich de winstderving derhalve immer aan Leverancier te vergoeden.

Artikel 9: Herroepingsrecht alleen van toepassing voor natuurlijke personen -
Consument

 1. Bij de aankoop van producten heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Leverancier bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Leverancier retourneren.
 3. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten naar de door Leverancier bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, mits producten in originele staat en verpakking aan Leverancier geretourneerd zijn.
 6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending
 7. Leverancier kan het herroepingsrecht uitsluiten voor zover voorzien in lid b en c. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Leverancier dit duidelijk in het Aanbod en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  4. die door hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan crèmes, mesjes, scharen, handstukken, lampen en naalden;
  5. die kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Leverancier geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften en voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10: Betaling

 1. Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Leverancier en Afnemer in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen en/of aanbetalingen te worden voldaan binnen 8 Dagen na factuurdatum op een door Leverancier aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 2. Indien tussen Leverancier en Afnemer schriftelijk is overeengekomen dat het verschuldigde bedrag in termijnen mag worden betaald, is Afnemer verplicht om telkens voor de uiterste betaaltermijn, zoals vermeld op de Overeenkomst, het vermelde termijnbedrag te voldoen.
 3. Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Afnemer de betaling ervan heeft aangetoond.
 4. Bij niet tijdige of niet volledige betaling, dit geldt ook voor overeengekomen betaaltermijnen, door Afnemer is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 Dagen zijn verstreken na de factuurdatum.
 5. Bij niet tijdige betaling door Afnemer in geval van Consumentenkoop, is Afnemer nadat Afnemer door Leverancier is gewezen op de te late betaling en Leverancier Afnemer een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
 6. Afnemer is nimmer bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen
 8. Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld door het versturen van een e-mail. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar echter nooit opgeschort.
 9. Iedere betaling van Afnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Leverancier, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
 10. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Leverancier de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening. Indien er sprake is van Consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
 11. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Leverancier gerechtigd incassowerkzaamheden te verrichten c.q. op te (laten) startenteneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen. Leverancier is eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken en gemaakte kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan Afnemer door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,--.
 12. In geval er sprake is van Consumentenkoop bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 13. Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Afnemer nooit van haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

Artikel 11: Levering

 1. Leverancier levert de in Overeenkomst overeengekomen artikelen op het adres van Afnemer. Het transport c.q. de verzending zal door Leverancier of door een door Leverancier ingeschakelde derde plaats vinden. Afnemer dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Leverancier te doen toekomen.
 2. Leverancier heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de overeengekomen artikelen aan Afnemer aan te bieden op het door Afnemer aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
 3. Indien Afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakelijk voor de levering, de levering weigert of, of indien Afnemer nalatig is de levering niet in ontvangst te nemen om wat voor reden ook, of indien Afnemer zich niet heeft gehouden aan de afspraken omtrent de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling, is Leverancier gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van Afnemer. In dat geval is Afnemer verplicht een opslagvergoeding aan Leverancier te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Afnemer bestelde goederen per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt. De kosten van retourtransport komen eveneens voor rekening van Afnemer.
 4. Indien Afnemer na het verstrijken van 30 Dagen na levering zoals gesteld in voorgaande (sub)artikelen de goederen nog altijd niet heeft afgenomen, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is Afnemer naast de annuleringskosten conform artikel 8 ook de opslagvergoeding kosten en daaraan gerelateerde kosten aan Leverancier verschuldigd.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Afnemer op het moment waarop de goederen aan Afnemer worden geleverd conform het gestelde in dit artikel.

Artikel 12: Garantie

 1. Leverancier zal naar beste wetenschap en kunde zorgdragen dat de producten en/of diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Leverancier geen andere garantie dan de garantie die derden aan Leverancier ter zake verstrekken.
 3. Partijen kunnen schriftelijk een aanvullende garantie overeenkomen. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Leverancier, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor aanvullende garantie is het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst een verplichting.
 4. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor aanvullende garantie gelden de daarvoor bestelde voorwaarden ter aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.
 5. De garantie, ook de aanvullende garantie vervalt indien het geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het geleverde kan beïnvloeden of indien het geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Leverancier, fabrikant, en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 7. De producten verkocht onder handelsnaam CosmeticLasers.nl dragen een garantie van tenminste 1 jaar na aangaan van de koop, huurkoop- of leaseovereenkomst. Uitgesloten hiervan zijn handstukken, lampen of producten waarvan niet te achterhalen is hoe deze zijn gebruikt door Afnemer. Op deze producten zit geen garantie.
 8. De garantie is alleen geldig als Afnemer in het bezit bent van een geldige factuur van CosmeticLasers.nl.

Artikel 13: Reclamatie

 1. Na levering is het geleverde voor risico van Afnemer en is Leverancier niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of vermissingen die Afnemer op het tijdstip van levering redelijkerwijs had moeten ontdekken
 2. Afnemer dient:
  1. uiterlijk bij levering het geleverde direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken, afwijkingen in hoeveelheid, gewicht of specificatie en de gebreken en/of afwijkingen terstond schriftelijk te melden bij de transporteur of per e-mail aan Leverancier, op straffe van verval van rechte.
  2. reclamaties over tekortkomingen met betrekking tot het geleverde, die Afnemer niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering, of reclamaties over ernstige gebreken, dienen door Afnemer terstond na ontdekking schriftelijk per e-mail te worden gemeld aan Leverancier. De reclamatie dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Leverancier adequaat kan reageren.
 3. Indien Afnemer niet tijdig reclameert, vloeit er voor Leverancier uit een dergelijke reclamatie van Afnemer geen enkele verplichting voort en vervalt elke aanspraak ter zake.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
 5. Na ontvangst van de reclamatie stelt Leverancier zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. Afnemer dient Leverancier bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
 6. Leverancier verplicht zich om de bij levering geconstateerde reclamaties binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen indien aantoonbaar is dat Leverancier voor deze reclamaties aansprakelijk te houden is.
 7. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Leverancier de keuze hebben om:
  1. de zaken te repareren of te vervangen;
  2. de reclamatie te (doen) verhelpen;
  3. een redelijke vermindering van de prijs te crediteren;
  4. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (q t/m c), zijn voor rekening van Afnemer. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn;
 8. Afnemer zal geen aanspraken jegens Leverancier kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende reclamaties en/of vorderingen en/of gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de goederen en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Afnemer en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier, haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Afnemer vrijwaart en stelt Leverancier haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Afnemer en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Afnemer aan deze derden geleverde zaak of dienst dat mede bestond uit door Leverancier geleverde zaken en/of dienst. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
 4. In het geval dat Leverancier toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
  1. het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
  2. maximaal het bedrag dat Leverancier voor de goederen/diensten aan Afnemer heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake;
  3. maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Leverancier in voorkomend geval.
 5. Een eventuele vordering van Afnemer en/of derden, op grond waarvan Leverancier aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Leverancier valt, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden na de levering van de goederen/diensten door Leverancier, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

Artikel 15: Opschortingsbevoegdheid en/of Ontbinding

 1. Indien Afnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Leverancier niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Leverancier gerechtigd – onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten totdat Afnemer alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Leverancier is nagekomen en zijn in geval van verzuim van Afnemer alle vorderingen van Leverancier op Afnemer direct en ineens opeisbaar.
 2. Leverancier heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Afnemer gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
  1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 16;
  2. aan Afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd of Afnemer zelf zijn faillissement aanvraagt, Afnemer aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Afnemer toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
  4. Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 3. Afnemer zal in de gevallen als genoemd in lid b hiervoor Leverancier onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Leverancier passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Leverancier.
 4. Leverancier heeft in geval van verzuim van Afnemer het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de goederen of een gedeelte daarvan, bij Afnemer kunnen worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Afnemer om de hieruit voortvloeiende kosten aan Leverancier te vergoeden.
 5. Indien Leverancier overgaat tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien Leverancier overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien er gerede twijfel bij Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer, is Leverancier bevoegd de uitvoering van de goederen/diensten op te schorten totdat door Afnemer zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 16: Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Leverancier strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Leverancier zorgt ervoor dat de verkregen persoonsgegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Leverancier voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens. Leverancier zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 17: Overmacht

 1. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, oorlogen, opstanden en demonstraties, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Leverancier en/of internetstoringen, epidemie en/of pandemie.
 3. In geval van blijvende overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Leverancier is ter zake jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. In geval van tijdelijke overmacht is Leverancier gerechtigd de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan Afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van Afnemer ter zake van het reeds door Leverancier uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
 5. Indien Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Afnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Afnemers, is Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Afnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 6. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Afnemer niet alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten, incassokosten en rente, door Afnemer volledig zijn betaald of Afnemer daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Leverancier zich het volle eigendom voor van de geleverde goederen. Pas nadat Afnemer alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft zijn betaald zal het eigendom van de goederen, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen op Afnemer overgaan.
 2. Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de goederene, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer. Indien doorverkoop door Afnemer plaatsvindt draagt Afnemer reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Leverancier de vordering(en) over aan Leverancier die Afnemer door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Afnemer overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Afnemer het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Leverancier.
 3. Het is Afnemer voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de goederen of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
 4. Afnemer is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. diefstal, brand- en waterschade. Afnemer dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Afnemer verplicht zich om alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraar(s) met betrekking tot de hier bedoelde verzekering aan Leverancier over te dragen, te cederen dan wel een pandrecht te verlenen.
 5. Leverancier is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Afnemer overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Afnemer aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.
 6. Alle kosten die Leverancier maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Afnemer in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Afnemer te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
 7. Indien Afnemer de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Afnemer te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 19: Overige bepalingen

 1. Leverancier is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Afnemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
 2. Indien de onderneming van Afnemer of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Leverancier een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Afnemer en de opvolgende onderneming.
 3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Afnemers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 5. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 6. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
💬 Hulp nodig?